Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η Compblades βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1997. Η βαρύνουσα σημασία της συνεργασίας αυτής αποδεικνύεται από την εφαρμογή στοχευμένης έρευνας και παραγωγικού feedback σε αρκετά πρωτότυπα design πτερυγίων. Η Compblades υλοποίησε και ανέπτυξε τα συγκεκριμένα design και τα πτερύγια που κατασκευάστηκαν υποβλήθηκαν σε δοκιμές πλήρους κλίμακας σε διαπιστευμένα εργαστήρια και σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες. Αυτό αποτέλεσε τη βάση της αξιόπιστης και ενδελεχούς ανάπτυξης πτερυγίων Α/Γ και των μεθοδολογιών παραγωγής τους καθώς και ενός αριθμητικού και πειραματικού υποβάθρου με σκοπό την προσομοίωση και επισκευή κάθε τύπου δομικής αστοχίας. Η σημαντική αυτή τεχνογνωσία αντικατοπτρίζεται στις προσφερόμενες υπηρεσίες της Compblades:
  • Δομικός σχεδιασμός πτερυγίων ανεμογεννητριών σύμφωνα με το IEC 61400-1 Ed.3
  • Reverse engineering
  • Χαρακτηρισμός συνθέτων υλικών σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς
  • Μοντελοποίηση και επικύρωση σχεδιασμού πτερυγίων με πεπερασμένα στοιχεία (FE)
  • Σχεδιασμός πειραμάτων πλήρους κλίμακας σε πτερύγια και συνιστώσες Α/Γ 
  • Θεωρητικός και πειραματικός υπολογισμός των χρησιμοποιούμενων τεχνικών και των υλικών επισκευής
  • Μοντελοποίηση των αστοχιών που απαντώνται σε πτερύγια με σκοπό το σωστό προσδιορισμό της στρατηγικής επισκευής με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή επανάκτηση της ζωής του πτερυγίου

CONTOUR PLOTS ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ 30 ΜΕΤΡΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗ

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ