Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Το πτερύγιο είναι η πιο «ευαίσθητη» συνιστώσα της ανεμογεννήτριας (Α/Γ) αφού υποβάλλεται σε ακραίες υγροθερμομηχανικές καταπονήσεις και αποτελεί πόλο έλξης κεραυνών. Η ανάγκη εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Α/Γ καθιστά απαραίτητη την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των πτερυγίων (επιθεώρηση καθώς και εκτίμηση και διαχείριση αστοχιών) καθώς και τη σωστή επέμβαση σε οποιαδήποτε υποβάθμιση αυτής. Την απαίτηση αυτή εντείνει το μεγάλο κόστος «αποκατάστασης» της δομικής ακεραιότητας των πτερυγίων και τα διαφυγόντα έσοδα από το «νεκρό» χρόνο λειτουργίας της Α/Γ. Η επιθεώρηση των πτερυγίων συνεισφέρει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση και επίσης ενισχύει την ιδέα επέκτασης της εναπομένουσας ζωής των εγκατεστημένων Α/Γ η οποία είναι ιδιάιτερα επωφελής κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. 

Η Compblades προσφέρει τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες επιθεώρησης:

  • Επιθεώρηση πτερυγίων κατά τη μεταφορά, σε λιμάνια, αποθηκευτικούς χώρους και κατά την εγκατάσταση προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές αστοχίες και ζημιές
  • Επιθεώρηση πτερυγίων κατά τη διάρκεια καθώς και κατά τη λήξη της περιόδου εγγύησης του κατασκευαστή
  • Εκτίμηση και διαχειρίση αστοχιών. Κατηγοριοποίηση αστοχιών και δημιουργία ενδεδειγμένης λίστας ενεργειών για το συντονισμό της επισκευής (βασιζόμενοι αφ' ενός στην πολυετή εμπειρία μας πάνω στα σύνθετα υλικά από την κατασκευή καλουπιών και πτερυγίων, αφ' ετέρου στην πειραματική και υπολογιστική προσομοίωση των αστοχιών). Δημιουργία βιβλίου συντήρησης πτερυγίου
  • Πραγματοποίηση επιθεώρησης είτε από το έδαφος είτε με χρήση γερανών ή ROPE ACCESS
  • Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Δημιουργία τεχνικών εκθέσεων εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζών καθώς και των ιδιοκτητών των αιολικών πάρκων
  • Ετήσια συμβόλαια τα οποία περιλαμβάνουν πρόγραμμα επιθεωρήσεων και διαχείρισης αστοχιών
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας επισκευής "ελαφρών" αστοχιών στο προσωπικό του πάρκου (η επισκευή θα πραγματοποιείται πάντα υπό το συντονισμό της Compblades)
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στους ιδιοκτήτες, τους επενδυτές αιολικών πάρκων και σε ασφαλιστικές εταιρείες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ